Villkor
Cliniques villkor

Gäller från och med: oktober 4, 2011

Välkommen till Clinique.se ("webbplatsen")

Clinique Online ("Clinique Online") tillhandahåller innehållet och tjänsterna på webbplatsen till dig enligt följande villkor, vår integritetspolicy, andra villkor och policyer som du kan hitta på vår webbplats i samband med viss funktionalitet, funktioner eller kampanjer samt kundservice, är alla en del av och inkluderade i dessa villkor ("villkor"). Genom att gå in på eller använda webbplatsen godkänner du att du har läst, förstått och samtyckt att du utan begränsning är bunden av dessa användarvillkor.

1. Integritet

Vänligen läs vår integritetspolicy.

2. Produkter och tjänster för personlig användning

De produkter och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen, och eventuella varuprover som vi erbjuder dig, är endast avsedda för personligt bruk. Du får inte sälja några av de produkter, tjänster eller prov som du köper eller på annat sätt mottar från oss. Vi förbehåller oss rätten att, med eller utan föregående meddelande, avbryta eller minska kvantiteten av alla beställningar som ska fyllas eller produkter eller tjänster som ska tillhandahållas till dig som vi anser, enligt vårt eget gottfinnande, kan leda till brott mot våra användarvillkor.

3. Inköpsrelaterade policyer och procedurer

Klicka här om du vill se policyer och procedurer relaterade till beställningar som görs via denna webbplats (till exempel orderbehandling, leverans och hantering, returer och utbyte).

4. Informationens noggrannhet

Vi försöker att vara så exakta som möjligt när vi beskriver våra produkter på webbplatsen: men i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar garanterar vi inte att produktbeskrivningar, färger, information eller annat innehåll tillgängligt på webbplatsen är korrekt, fullständigt, tillförlitligt, aktuellt eller felfritt.

5. Immateriella rättigheter

All information och allt innehåll som finns på webbplatsen och dess "utseende och känsla", inklusive men inte begränsat till varumärken, logotyper, servicemärken, text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, datainsamlingar och programvara och sammanställningen och organisation av dem (gemensamt "innehållet") tillhör Clinique Online, våra dotterbolag, partners eller licensgivare och är skyddad av USA och internationella lagar, inklusive lagar som gäller upphovsrätt och varumärke

Utom vad som anges i den begränsade licensen i avsnitt 6 eller enligt vad som krävs enligt gällande lag, får inte innehållet eller någon del av webbplatsen användas, reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljs, öppnas, ändras eller på annat sätt utnyttjas i helt eller delvis, för något ändamål utan vårt uttryckliga, tidigare skriftliga samtycke.

6. Begränsade licenser

Vi ger dig en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv licens för att få tillgång till och personligt använda webbplatsen. Den här begränsade licensen inkluderar inte rätten att: (a) rama in eller utnyttja inramningstekniker för att innesluta webbplatsen eller någon del därav; (b) publicera, omfördela, överföra, sälja, licensera eller ladda ner webbplatsen eller något och/eller allt innehåll (förutom caching eller som annat som är nödvändigt för att visa webbplatsen) (c) använda webbplatsen eller något och/eller allt innehåll annat än för personlig användning, (d) modifiera, omvandla eller skapa några derivatverk baserat på antingen Webbplatsen eller något och/eller allt innehåll; (e) samla kontouppgifter till förmån för dig själv eller en annan part (f) Använda metataggar eller någon annan "dold text" som använder något och/eller allt innehåll; eller (g) använda programvarurobotar, crawlers, sökrobotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg, eller vidta andra åtgärder som kan medföra en orimlig belastning eller belastning på vår infrastruktur. Du måste, utan ändringar, spara alla meddelanden på webbplatsen eller som finns i innehållet på webbplatsen.

Vi ger dig också en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv licens för att skapa en hyperlänk till webbplatsens startsida för personlig, icke-kommersiell användning. En annan webbplats som länkar till webbplatsen (i) får länka till, men inte kopiera, något och/eller hela vårt innehåll. (ii) innebär inte att vi godkänner sådan webbplats eller dess tjänster eller produkter, (iii) får inte ge vilseledande bild av relationen med oss, (iv) får inte innehålla innehåll som kan tolkas som obehagligt, obscent, offensivt, kontroversiellt eller olagligt eller olämpligt för alla åldrar; (v) får inte visa oss eller våra produkter eller tjänster på falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt kränkande eller anstötligt sätt eller associera oss med oönskade produkter, tjänster eller åsikter, och (vi) får inte länka till någon sida på webbplatsen annat än hemsidan. Vi kan, efter eget gottfinnande, begära att du tar bort eventuell länk till webbplatsen och när du mottar en sådan begäran ska du omedelbart ta bort denna länk och upphöra att länka om inte separat och uttryckligen skriftligen godkänts av oss för att återuppta länkningen.

Eventuell obehörig användning av webbplatsen eller något och/eller hela vårt innehåll upphör automatiskt med de begränsade licenser som anges i det här avsnittet6, inklusive hyperlänk utan att det påverkar något annat medel som följer av gällande lag eller dessa villkor.

7. Skyldigheter och ansvar

Vid åtkomst eller användning av webbplatsen ska du följa dessa användarvillkor och de särskilda varningarna eller instruktionerna för användning som publiceras på webbplatsen. Du ska alltid agera i enlighet med lagen, sedvanligt och i god tro. Du får inte göra några ändringar i webbplatsens innehåll eller tjänster och du får inte på något sätt påverka webbplatsens integritet eller funktion. Utan att begränsa allmängiltigheten för andra bestämmelser i dessa villkor, om du försumligt eller avsiktligt inte fullgör dina skyldigheter för några av skyldigheter som anges i dessa villkor, ansvarar du för alla förluster och skador som detta kan leda till för Clinique Online, våra dotterbolag, partners eller licensgivare.

8. Ditt konto

Du kan när som helst registrera dig på vår webbplats om du är tretton (13) år eller äldre. Du får inte registrera dig om du inte har fyllt tretton (13) år. Om du är över tretton (13) år och registrerar dig, måste du ange din e-postadress/användarnamn och ett lösenord för ditt konto. Du ansvarar för att hålla all personlig information konfidentiell för att förhindra åtkomst för obehöriga. Du ansvarar även för att hålla sådan information aktuell, komplett, korrekt och sanningsenlig. Du godkänner och tar ansvar för alla aktiviteter som sker på ditt konto med ditt användarnamn och/eller lösenord. Du godkänner att du endast anger aktuell, fullständig, korrekt och sanningsenlig information. Om du har åtkomst till och använder webbplatsen på någon annans vägnar, godkänner du att du har befogenhet att hålla den personen som huvudansvarig till alla villkor som anges här. Om du inte har någon sådan auktoritet, accepterar du att vara bunden till dessa villkor och accepterar ansvar för skada som orsakats av felaktig användning av webbplatsen eller innehållet som härrör från sådan åtkomst eller användning.

Vi förbehåller oss rätten att vägra service och/eller avsluta konton utan föregående meddelande om dessa villkor bryts eller om vi beslutar, enligt vårt eget gottfinnande, att det skulle vara i Clinique Onlines intresse att göra det.

9. Tredjepartslänkar

Vi är inte ansvariga för innehållet på andra webbplatser som länkas till eller från Cliniques webbplats. Länkar som visas på webbplatsen finns endast där av praktiska skäl och är inte godkända av oss, våra dotterbolag eller partners gällande innehåll, produkter, tjänster eller leverantörer. Du följer själv dessa länkar på egen risk. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera dessa webbplatser, och vi garanterar inte erbjudanden från andra webbplatser som är länkade till eller från Cliniques webbplats. Vi tar inte heller något ansvar för åtgärder, innehåll, produkter, eller tjänster på sådana sidor och webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, deras sekretesspolicyer och villkor. Du bör läsa villkoren och sekretesspolicyerna för alla webbplatser utanför Cliniques webbplats som du besöker.

10. Specialfunktioner och event

Webbplatsen kan erbjuda vissa speciella funktioner och events (tävlingar, lottdragning eller andra erbjudanden) som kan (a) lyda under användarvillkor, regler och/eller policy utöver eller i stället för dessa villkor och (b) erbjuds av oss eller av tredje part. Om så är fallet kommer vi att meddela dig detta och om du väljer att utnyttja dessa erbjudanden, godkänner du att din användning av dessa erbjudanden kommer lyda under ytterligare eller separata användarvillkor, regler och/eller policyer.

11. Bidrag

Vår policy är att avvisa oombedda bidrag och idéer. Trots vår policy när det gäller oombedda bidrag och idéer kommer eventuella förfrågningar, feedback, förslag, idéer eller annan information du ger oss (gemensamt "bidrag") att behandlas som allmänt tillgängliga och icke-konfidentiella. Enligt villkoren i vår integritetspolicy genom att skicka in ett bidrag ger du oss fullständigt ägande av dessa bidrag som om vi hade skapat, utvecklat och publicerat bidraget för våra egna ändamål. Vi förbehåller oss rätten att kopiera, använda, reproducera, ändra, anpassa, översätta, publicera, licensera, distribuera, sälja eller tilldela bidraget på det sätt som vi finner lämpligt, inklusive men inte begränsat, till kopiering helt eller delvis, skapa arbeten, distribuera och visa innehållet i någon form, media eller teknik, oavsett om den är känd eller senare utvecklad, ensam eller som en del av andra arbeten eller genom att använda bidraget inom eller i samband med våra produkter eller tjänster. Du godkänner också att ditt bidrag inte återlämnas och att vi får använda din bidrag och eventuella idéer, koncept eller kunskap utan betalning av pengar eller någon annan form av ersättning, för något ändamål inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av produkter.

Om du lämnar in ett bidrag, garanterar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar rätten till ditt bidrag. Du garanterar vidare att sådant bidrag inte utgör eller innehåller virus, kommersiellt syfte, kedjebrev, massutskick eller någon form av skräppost. Du får inte använda en falsk e-postadress, uppträda som någon annan person eller på annat sätt vilseleda oss om ursprunget till ditt bidrag. Du godkänner att du ersätter oss för alla anspråk som härrör från eller i samband med eventuella anspråk på några rättigheter i något bidrag eller eventuella skador som uppstår på grund av bidraget.

12. Användarinnehåll

När du skickar, laddar upp, postar, mejlar eller på annat vis gör text, grafik, bilder eller annat material ("användarinnehåll") tillgängligt på webbplatsen, är du helt ansvarig för sådant användarinnehåll. Sådant användarinnehåll utgör ett bidrag enligt avsnitt 11. Du samtycker till att inte överföra, ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt göra användarinnehåll tillgängligt på webbplatsen som (a) är olagligt, skadligt, hotande, kränkande, trakasserande, skadligt, förolämpande, vulgärt, obscent, kränkande, invasivt mot andras integritet, hatfullt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt anstötligt; (b) du inte har rätt att göra tillgängligt enligt någon lag eller avtal eller kontrakt eller (c) kränker patent, varumärke, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan äganderätt hos någon part. Dessutom samtycker du till att inte överföra, ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt göra tillgängliga virus, oönskad eller obehörig reklam, anbud eller reklammaterial, inklusive kedjebrev, massutskick eller någon form av skräppost. Du bekräftar också att du inte ska: (i) låtsas vara någon annan person eller felaktigt ange eller på annat sätt förvränga din relation till någon person, (ii) förfölja eller på annat sätt trakassera, locka eller skada tredje part, (iii) skapa rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget för användarinnehåll, (iv) avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag eller (v) samla in eller lagra personligt identifierbara data om andra användare.

Vi garanterar inte noggrannheten, integriteten eller kvaliteten för användarinnehåll. Du förstår att genom att använda webbplatsen kan du bli utsatt för användarinnehåll som är stötande, oanständigt eller anstötligt mot dig. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för användarinnehåll, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller försummelser i användarinnehåll eller för eventuella förluster eller skador av något slag som uppkommit på grund av dig till följd av användningen av någon användarinnehåll som har överförts, laddats upp, postats, e-postats eller på annat sätt gjorts tillgängligt via webbplatsen.

Du godkänner att vi har rätt (men inte är skyldiga) att efter eget gottfinnande vägra att skicka in eller ta bort användarinnehåll. Utan att begränsa ovanstående eller någon annan bestämmelse i dessa villkor har vi rätt att ta bort innehåll som bryter mot dessa villkor och vi förbehåller oss rätten att vägra service och/eller avsluta konton utan föregående meddelande för alla användare som bryter mot dessa villkor eller kränker andras rättigheter.

13. Klagomål på upphovsrätt

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du misstänker att ett arbete har kopierats på webbplatsen på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, ber vi dig klicka här för att ta reda på hur du meddelar oss om en påstådd överträdelse.

14. Representationer och garantier: ansvarsbegränsning

Webbplatsen representeras "i befintligt skick". Vi gör ingen framställan eller lämnar garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, i samband med dessa villkor eller webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, garantier för säljbarhet, intrång eller lämplighet för ett visst syfte, förutom när sådan framställan och garantier inte är rättsligt uteslutna.

Du godkänner att, så långt tillämplig lag tillåter, att vi inte är ansvariga för (oavsett om det gäller kontrakt, brott (inklusive försummelse) eller annat), under några omständigheter för: (a) avbrott i verksamheten, (b) störningar eller förseningar i åtkomst till webbplatsen, (c) uppgifter som inte lämnas, felaktig lämning av uppgifter, korruption, förstörelse eller andra ändringar, (d) förlust eller skador av någon sort som resultat av länkade webbplatser, (e) datorvirus, systemfel eller felaktigheter som kan uppstå i samband med din användning av webbplatsen, inklusive hyperlänkar till eller från tredje parts webbsidor, (f) några felaktigheter eller utlämnanden i innehållet eller (g) händelser utanför vår rimliga kontroll.

Vidare, i största utsträckning tillåtet enligt lag, är vi inte ansvariga för några indirekta, speciella, straffrättsliga, tillfälliga eller följdskador av något slag (inklusive förlorad vinst) relaterat till webbplatsen eller användningen därav, oavsett handling i kontrakt, skadevållande handling (inklusive försumlighet) eller annat, även om vi har blivit informerade om risken för sådana skador, och vår maximala skuldsättningsskyldighet kommer inte att överstiga 100 dollar.

Du godkänner att inga krav eller åtgärder som uppstår från, eller är relaterade till, användningen av webbplatsen eller dessa villkor kan riktas mot dig mer än ett (1) år efter handlingen som orsakade detta.

15. Skadeersättning

Du går med på att att försvara, ersätta och hålla oss oskyldiga för förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter, som härrör från tredje parts krav, handling eller efterfrågan som är ett resultat av din användning av webbplatsen eller brott mot dessa användarvillkor. Du godkänner också att du ersätter oss för eventuella förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter, som härrör från användningen av robotar, spindlar, crawlers eller liknande datainsamlings- och extraheringssverktyg eller någon annan åtgärd som innebär en orimlig börda eller belastning på vår infrastruktur.

16. Tvister

Vid eventuell tvist om webbplatsen ska alla rättigheter och skyldigheter och alla åtgärder som anges i dessa villkor regleras av New York lagstiftning, som om villkoren var ett avtal som helt ingicks och helt utfördes i New York. Eventuella tvister som gäller ditt besök på webbplatsen ska avgöras av konfidentiellt skiljedomsförfarande i New York. Du godkänner detta, förutom om du på något sätt har kränkt eller hotat att kränka våra eller våra dotterbolags, samarbetspartners eller licensgivares immateriella rättigheter. Det innebär att vi kan begära förbud eller annan lämplig åtgärd i behörig domstol och du samtycker till jurisdiktion och plats i en sådan domstol för sådana syften. NA NA NA

17. Samtycke till att motta meddelanden via inlägg på webbplatsen och via e-post

Du samtycker till att få några avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation (gemensamt "Meddelanden") som dessa Användarvillkor hänvisar till elektroniskt inklusive, utan begränsning, via e-post eller genom att skicka meddelanden på denna webbplats. Du godkänner att alla meddelanden vi skickar till dig elektroniskt tillgodoser juridiska krav om sådan skriftlig kommunikation. Vill du inte längre få e-post från oss måste du meddela oss via e-post cliniquetech@clinique.com och sluta använda den här sidan. Då ska alla rättigheter som beviljas dig enligt dessa villkor, inklusive men inte begränsat till avsnitt 6 automatiskt upphöra. Tyvärr kan vi inte erbjuda fördelarna med denna webbplats till användare som inte godkänner mottagandet av elektroniska meddelanden.

Vänligen observera att detta samtycke till att få meddelanden är helt skilt från val du kan göra som gäller marknadsföringsmeddelanden. Dina alternativ gällande marknadsföring anges i vår sekretesspolicy.

18. Allmänt

Du bekräftar och godkänner att dessa villkor utgör det fullständiga och exklusiva avtalet mellan oss om din användning av webbplatsen, och ersätter och alla tidigare förslag, avtal eller annan kommunikation.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra dessa villkor när som helst genom att lägga upp dessa ändringar på webbplatsen och meddela om denna ändring. Eventuella ändringar träder omedelbart i kraft. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner dessa ändrade villkor. Vi kan utan föregående meddelande avsluta rättigheterna som anges i dessa villkor. Du ska omedelbart följa uppsägning eller annat meddelande, inklusive, i förekommande fall, att upphöra all användning av webbplatsen.

Inget i dessa villkor ska tolkas som att vi bildar partnerskap eller annan form av gemensamt företag. ? ?

Du är välkommen att kontakta oss gällande dessa villkor på cliniquetech@clinique.com.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA Telefon: (212) 572-3983. E-post: lpuccini@estee.com.

OBS: Ovanstående kontaktinformation används endast för att meddela Clinique om eventuella överträdelser av upphovsrättsligt skyddat material. Övriga frågor kommer inte att få ett svar genom detta förfarande och ska istället skickas till vår kundservicegrupp via e-post till cliniquetech@clinique.com.

Copyright © Clinique Laboratories LLC. Alla rättigheter förbehållna.

Tillbaka till toppen